Chiến lược nhân sự

Tái bản, đổi bìa và tên từ cuốn Chuyển hóa nguồn nhân lực
Tác giả: William J. Rothwell, Robert K. Prescott và Maria W. Taylor
Nhà xuất bản: NXB Kinh tế quốc dân
Danh mục:

Tác giả