Giấc mộng sói vương

Tác giả: Thẩm Thạch Khê
Giá: 63.000
Số trang: 269 trang
Nhà xuất bản: NXB Văn học
Khổ: 14,5 x 20,5 cm

Tác giả