Lời tựa một tình yêu

Tác giả: Trần Mai Hạnh
Giá: 62.000
Số trang: 244 trang
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia – Sự thật
Khổ: 13 x 20.5 cm

Tác giả